ikea logan opening times samenvatting Mobiliteits Onderzoek — Werk dichter bij huis

samenvatting Mobiliteits OnderzoekMobiliteitsonderzoek Uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van de Taskforce Mobiliteitsmanagement

Conclusies


Dit onderzoek verschaft inzicht in de actuele filebeleving van werknemers en mogelijk draagvlak voor fileoplossingen op dit moment. Van de respondenten die op meer dan 10 kilometer van hun werk woonachtig zijn én met de auto (of motor) naar hun werk gaan, woont 43% op 25 tot 50 kilometer afstand van hun werk en 40% woont op meer dan 50 kilometer.

Hoe verder weg de werknemers wonen, hoe vaker zij te maken hebben met files en ook hoe meer vertraging zij gemiddeld oplopen. Bijna de helft van de respondenten (auto/motorrijders die op meer dan 10 kilometer van hun werk wonen) heeft (bijna) altijd te maken met files, slechts 7% heeft hier (bijna) nooit mee te maken. Wanneer respondenten met files worden geconfronteerd, ligt in de helft van alle gevallen de gemiddelde filevertraging (enkele reis) tussen de 15 en 30 minuten.

Een kwart van de respondenten heeft echter een gemiddelde vertraging van meer dan 30 minuten. Over alle respondenten gemiddeld komt de vertraging uit op 22,6 minuten per enkele reis. Respondenten die vaak met files geconfronteerd worden en respondenten die verder van hun werk wonen, hebben relatief ook een langere filevertraging. Van alle respondenten die file-ervaring hebben, ervaart bijna negen op de tien dit als hinderlijk of zeer hinderlijk.

Ook is ruim twee derde van mening dat files een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven hebben. Dit alles wordt versterkt wanneer de filefrequentie hoger is en de fileduur langer. Actualiteit 71% van de respondenten met file-ervaring is van mening dat de filedruk op hun traject de afgelopen jaren is toegenomen.

60% overweegt om in de toekomst een andere baan te zoeken in de nabijheid van de woning of een woning meer in de nabijheid van het werk. Hoe langer de files en vooral hoe vaker in de file, hoe groter deze bereidheid. Een soortgelijke baan in de nabijheid van de woning is veel populairder dan een soortgelijke woning in de buurt van het werk. Bijna de helft van alle respondenten die met files te maken hebben, zegt bij een aanbod voor een soortgelijke baan nabij de woning zeker van baan te gaan wisselen.

De meeste respondenten hebben in het verleden al actie ondernomen om fileoverlast tegen te gaan, vooral het thuiswerken en werken op flexibele tijden zijn populair.
Dit zijn ook de belangrijkste maatregelen die respondenten in de toekomst willen ondernemen, maar nu geeft ook bijna een derde aan een baan dichter bij de woning te (willen gaan) zoeken.

Van alle respondenten die ook in de toekomst maatregelen willen nemen, geeft tot slot 39% aan  behoefte te hebben aan meer gebundelde informatie over de mogelijkheden om de file te vermijden. Op de onderzoeksvraag of het mobiliteitsvraagstuk (de files) een thema is dat op dit moment leeft onder werknemers, kunnen we gezien bovenstaande cijfers concluderen dat ondanks de financiële crisis de fileproblematiek en het zoeken naar oplossingen sterk leeft onder filerijders.

Een grote meerderheid van alle respondenten ervaart de extra reistijd op hun standaard woon/werktraject als hinderlijk of als zeer hinderlijk. Hoe vaker file en ook hoe langer deze file is, hoe vaker respondenten hun filecontact als zeer hinderlijk typeren. Echter ook respondenten die op minder dan de helft van hun reisdagen files ervaren, duiden de extra reistijd eensgezind aan als hinderlijk of zeer hinderlijk. Kortere vertraging leidt wel tot een iets milder oordeel.

Ruim twee derde van alle respondenten is van mening dat files een negatieve of zeer negatieve invloed op hun kwaliteit van leven heeft. Hogere filefrequentie en langere fileduur leiden ook hier tot een relatief negatievere beoordeling.

Een aanzienlijke groep respondenten die nu met files te maken heeft, overweegt om in de toekomst een andere baan te zoeken in de nabijheid van de woning of een woning meer in de nabijheid van het werk. Respondenten woonachtig tussen 10 en 25 kilometer zijn duidelijk minder bereid om (misschien) van baan of woning te wisselen. Hoe vaker in de file, hoe eerder respondenten bereid zijn om te wisselen van baan of woning. Ook bij langere filevertraging zijn respondenten hier eerder toe bereid, maar dit verband is minder sterk.

Contactpersoon: Apoline Los, apoline@werkdichterbijhuis.nl
Publicatie onderzoek: maart 2009

Downloads bij dit artikel

Deel dit artikel met je vrienden

Achtergronden en trends