ikea opeing times Werk dichter bij huis

Gebruikersovereenkomst / algemene voorwaarden.
Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.werkdichterbijhuis.nl en/of haaglanden.werkdichterbijhuis.nl (hierna: WDBH of de site) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door zich toegang te verschaffen tot deze site en de site te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1.
Doel van de site; WDBH stelt zich ten doel de dagelijkse weggebruiker (filerijders) in staat te stellen om te zoeken naar werk dichter bij huis, door direct in het baanaanbod van andere deelnemers of van werkgevers/intermediairs te laten zoeken en vervolgens (wanneer gewenst) met elkaar in contact te komen danwel te reageren op aanbiedingen voor werk dichter bij huis direct via deelnemers e/o werkgevers /intermediairs/ baanaanbieders. Werkdichterbijhuis.nl is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de site. 

Artikel 2  Inhoud site;
Werkdichterbijhuis.nl heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot matches via andere deelnemers of direct via werkgevers en/of intermediairs is afkomstig van genoemde partijen. De deelnemers, werkgevers en/of intermediairs zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Artikel 3 Gegevens
1. Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zult u ervoor zorgdragen dat uw gegevens, waaronder,maar niet beperkt tot, uw naam- adres en- woonplaatsgegevens alsmede eventuele additionele informatie volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

2. Werkdichterbijhuis.nl behoudt zich het recht voor de teksten in te korten of te wijzigen. Werkdichterbijhuis.nl  behoudt zicht tevens het recht voor om informatie te verwijderen van de site in geval de inhoud hiervan inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, of wanneer gebruikers zich niet houden aan de regels zoals omschreven in de gebruikersovereenkomst.

3. Het is gebruikers niet toegestaan om in het aanmeldscherm (bij matchgegevens) persoonlijke informatie waaronder e-mail, adresgegeven en/of telefoonnummers vrij te geven in het informatieveld wat bedoeld is om een algemene indruk van het huidige werk en collega's danwel de werksfeer te beschrijven.

Artikel 4  Intellectuele eigendomsrechten
1.  De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen), berusten bij Werkdichterbijhuis.nl en /of  haar licentiegevers .

2.  Het is u niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de site, anders dan conform het doel van de site. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Werkdichterbijhuis.nl een (substantieel) gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en/of te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Artikel 5  Spam e/o Harvesten
1- Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen van deelnemers, werkgevers en/of intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het doel van de site; contact leggen met deelnemers(en/of werkgevers/intermediairs) met het doel het vinden van werk dichter bij huis. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
-het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met andere deelnemers, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming organisatie of persoon.  
- iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;
- e-mailadressen van deelnemers , werkgevers/intermediairs te verzamelen om welke reden dan ook.
2. Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 6 hieronder.

Artikel 6 Uitsluiting
Werkdichterbijhuis.nl behoudt zich het recht voor om u met onmiddellijke ingang uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enigerleiwijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die u op internet in acht dient te nemen, zulks onverminderd het recht van (de site) Werkdichterbijhuis.nl  om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schade-vergoeding te eisen.

Artikel 7  Garantie
Werkdichterbijhuis.nl garandeert niet:

    * dat de informatie op de site, inclusief de op de site geplaatste aanmeldingen en/of aanbiedingen van deelnemers en/of  werkgevers/intermediairs dan wel bedrijfsinformatie juist, actueel en/of volledig is;
    * dat een lid /deelnemer of werkgever/intermediair bevoegd is een overeenkomst met u te sluiten;
    * dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
    * dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8  Aansprakelijkheid
1.  Werkdichterbijhuis.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Werkdichterbijhuis.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

    * handelingen door u verricht, zoals het leggen van contact, sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste baanaanbiedingen
    * de onmogelijkheid de site te gebruiken;
    * het feit dat bepaalde informatie (van deelnemers en werkgevers/intermediairs) op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
    * het onrechtmatig gebruik van de systemen van Werkdichterbijhuis.nl, waaronder de  site, door een derde.

Artikel 9 Vrijwaring
U vrijwaart Werkdichterbijhuis.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met uw gebruik van deze site.

Artikel 10 Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (zoals d.m.v. hyperlinks, buttons of banners) naar de websites van derden. Werkdichterbijhuis.nl heeft geen zeggenschap over deze websites Werkdichterbijhuis.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11   Beveiliging
Werkdichterbijhuis.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Werkdichterbijhuis.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 12  Diversen
Indien en voorzover enige bepaling van deze gebruikersovereenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de gebruikersovereenkomst onverminderd van kracht blijven. Werk Dichter Bij Huis.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. De in deze gebruikersovereenkomst gebruikte koppen bij de bepalingen, zijn louter indicatief en zijn niet bindend terzake de inhoud en reikwijdte van de bepalingen. Op deze  gebruikersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.  De gebruikersovereenkomst kan te allen tijde door Werkdichterbijhuis.nl aangepast worden. U wordt daarom aangeraden de gebruikersovereenkomst regelmatig te bekijken.

Artikel 13 voorwaarden rond vacatureplaatsingen

Retourprocedure
Indien u niet tevreden bent over de door u opgeleverde en op de website geplaatste vacature dan kunt u binnen 7 dagen een e-mail sturen naar info@werkdichterbijhuis.nl met daarin de vermelding dat u de plaatsing ongedaan wilt maken. U dient aan te geven om welke reden u ontevreden bent over de plaatsing. Bij gegronde redenen van uw klacht zullen wij het plaatsingsbedrag pro-rato aan u retourneren ( ttl bedrag minus aantal geplaatste dagen en kosten) Onder gegronde redenen wordt verstaan; niet-plaatsing, onleesbare plaatsing, een gedeeltelijke plaatsing, of een combinatie hiervan.
 
Klachten
Alle klachten worden door Werkdichterbijhuis.nl zeer serieus genomen. U dient een klacht kenbaar te maken aan info@werkdichterbijhuis.nl U kunt hierover ook een e-mail sturen naar info@adaptbv.nl of ons telefonisch benaderen onder nummer 071-8884041, wij nemen uw klacht dan in behandeling en proberen binnen 5 werkdagen uw klacht af te handelen.

Geschillenpolicy eenmalige incasso
Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen door een  e-mail te sturen naar info@adaptbv.nl. U kunt dan binnen 2 werkdagen een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag direct teruggeboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.
Als u vragen heeft over deze refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met info@adaptbv.nl.


Actievoorwaarden van spelacties www.werkdichterbijhuis.nl
(onderdeel van algemene voorwaarden)

    * Alle werknemers van de besloten vennootschap Adapt BV en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan prijsvragen van werkdichterbijhuis.nl

    * Voor elke prijsvraag van werkdichterbijhuis.nl of Adapt bv.nl dien je 16 jaar of ouder te zijn, danwel toestemming te hebben van je ouder, om deel te kunnen nemen. Indien je een reis kan winnen moet je om deel te kunnen nemen 18 jaar of ouder zijn en in het bezit van een geldig reisdocument. Reisverzekering, zakgeld en eten zijn in de meeste gevallen voor rekening van de prijswinnaar. De vertrekdatum van de reis wordt vastgesteld in overleg met de partij die de reis ter beschikking stelt.

    * Een prijs die je via werkdichterbijhuis.nl of Adapt bv wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.

    * Een prijs die je via werkdichterbijhuis.nl of Adapt bv. wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.

    * De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Adapt bv, dit wil zeggen dat jij als prijswinnaar niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeft te betalen.

    * Een prijs die je op werkdichterbijhuis.nl  of Adapt bv.nl kunt winnen, wordt door een adverteerder of sponsor ter beschikking gesteld. De  afhandeling van het versturen van de prijs gebeurt door de adverteerder/sponsor, hiervoor is Adapt bv niet verantwoordelijk. Adapt bv heeft als regel aan adverteerders/sponsors gesteld om binnen drie weken na het winnen van de prijs contact op te nemen met de prijswinnaar.

    * Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige danwel anderssoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

    * Adapt bv is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van prijzen, zouden voordoen.

    * Adapt bv is niet verantwoordelijk voor verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor.

    * Adapt bv is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). Ingeval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd maar dient op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.), kan Adapt bv niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door TPG Post of andere post- of koeriersbedrijven is achterlaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.

    * Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van werkdichterbijhuis.nl en Adapt bv.nl aanvaard je dit volledige reglement. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement.

    * Adapt bv kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.

    * Gegevens van deelnemers aan acties of prijsvragen worden opgeslagen in een databestand. Indien Adapt bv dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail of per gratis SMS. Adapt bv zal deze correspondentie zelf (doen) verzorgen, zulks geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

•             Voor het uitkeren van prijzen van (prijsvraag) acties onder de deelnemers van WDBH met een profiel op de website(s), is een minimale deelname dan wel een aantal inzendingen van 30 personen vereist. Bij een lager aantal inzendingen aan de actie vindt geen prijsuitreiking plaats.
•             Voor prijs(vraag) acties onder klanten/ werkgevers met een zakelijk vacature profiel op de website(s) is een minimale deelname, dan wel aantal inzendingen van 15 bedrijven vereist. Bij een lager aantal inzendingen aan de actie vindt geen prijsuitreiking plaats.

    * Over de uitslagen van acties of prijsvragen kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

Toepasselijkheid
Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Adapt bv te organiseren promotionele kansspelen en acties. Voor de bijzondere voorwaarden per actie wordt verwezen naar het onderdeel 'Winnen!' op de website waar per actie de aanvullende voorwaarden en specifieke informatie voor die actie worden vermeld.

Deelname
Per actie zal op bovengenoemde website vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden. Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum).  Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is. Bij de aanmelding voor de actie kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht. Bij z.g.n. reisacties moeten deelnemers op het moment van deelname 21 jaar of ouder zijn.

Deelnamekosten
Indien aan deelname meer kosten verbonden zijn dan alleen de kosten van het verzenden van een e-mail of deelnameformulier dan zullen deze kosten bij de specifieke actie vermeld worden. De kosten per deelname bedragen maximaal de bij de desbetreffende actie vermelde communicatiekosten. Als de deelnemer meerdere malen deelneemt zullen deze kosten per keer in rekening worden gebracht.

Bepaling van de winnaar(s)
De winnaars zullen worden aangewezen door een onafhankelijke derde (zoals deurwaarder, notaris etc) of door een onpartijdig computerprogramma. Er vindt per actie één trekking van de winnaars plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per actie zal verder worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen en wanneer de trekkingen zullen plaatsvinden.

Bekendmaking winnaars
De winnaars zullen vermeld worden op de website van werkdichterbijhuis.nl of middels een mailbericht van de website of Adapt bv en zullen per post of per telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.  Indien de bekendmaking van de prijswinnaars(s) tijdens een radio/TV-uitzending zal plaatsvinden, wat bij de betreffende actie zal worden vermeld, dan zal de deelnemer worden verzocht een telefoonnummer op te geven waarop hij/zij op de dag van de bekendmaking bereikbaar is. De winnaar zal tijdens de uitzending op dit nummer gebeld worden en zal in de uitzending op de hoogte gebracht worden van de gewonnen prijs. Indien geen nummer wordt opgegeven, of indien de deelnemer niet bereikbaar blijkt zal de deelname komen te vervallen en zal een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.

Prijzen
Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen.  Adapt bv aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt  Adapt bv geen aansprakelijkheid indien de deelnemer de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens de verzending.
Indien de gewonnen prijs een reis betreft komen reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeld.
De te winnen prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of diensten.

Kansspelbelasting
Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Adapt bv. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Medewerking deelnemers
Prijswinnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Als dan zal  Adapt bv gerechtigd zijn deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook.  Adapt bv is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

Uitsluiting deelname
Na het winnen van een prijs in een actie van Adapt bv is de winnaar vervolgens gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe acties van Adapt bv waarbij prijzen kunnen worden gewonnen.  Medewerkers van Adapt bv en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van de prijzensponsor(s) en andere partners van de betreffende actie zijn uitgesloten van deelname. Adapt bv behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Adapt bv is niet aansprakelijk indien een deelnemer om welke reden dan ook van deelname wordt uitgesloten.

Privacy
Alle persoonsgegevens die in het kader van de acties van deelnemers worden verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Gedragscode Promotionele Kansspelen
Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Klachten
Klachten over een actie of een gewonnen prijs kunnen worden gericht aan
Adapt bvinfo@adaptbv.nl of aan info@werkdichterbijhuis.nl. ref klacht.

 

 

 

Henk B. Pijnacker
Je kunt er lang er kort over zijn. Maar als je het helemaal zelf voor het zeggen hebt kies je natuurlijk het liefst voor een baan die in de buurt van je huis is, of een wedrkgever die je meer gelegenheid biedt om flexible te werken. Dan kan je wel zeggen “ja maar ik heb een top job, dus zus en zo, die vind ik nergens meer..." Onzin. Als je er eens goed over nadenkt dan gaat geen zinnig mens een groot deel van zijn leven -vrijwillig!- in de file staan. Daar kom je vroeg of (te) laat zelf wel achter. Ik zeg dus doe er wat aan. Op deze site is het lekker makkelijk en zonder verplichtingen. Succes allemaal. Meer verhalen